China Tours
Itinerary A: Shanghai / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Shanghai / Hangzhou 6N7D
Itinerary B: Shanghai / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Shanghai / Hangzhou / Shanghai 6N7D
Itinerary C: Shanghai / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Shanghai / Hangzhou / Shanghai 7N8D
Itinerary D: Shanghai / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Shanghai / Hangzhou / Guangzhou 6N7D
 
Itinerary A:
Beijing / Xian / Chongqing / Yichang / Wuhan / Hong Kong 9N10D Tour
Itinerary B:
Beijing / Xian / Chongqing / Yichang / Wuhan / Guangzhou 8N9D Tour
 
Itinerary A:
Beijing 3N4D Tour
Itinerary B:
Beijing 4N5D Tour
 
Itinerary A:
Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Huangshan / Hangzhou 9N10D Tour
Itinerary B:
Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Hangzhou / Huanghan / Shanghai 9N10D Tour
Itinerary C:
Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Hangzhou / Huangshan / Guangzhou 9N10D Tour
 
Itinerary A:
Beijing / Xian / Guilin 7N8D Tour
Itinerary B:
Beijing / Xian / Guilin / Guangzhou 8N9D Tour
Itinerary C:
Beijing / Xian / Guilin / Guangzhou 9N10D Tour
 
Itinerary A:
Kunming / Dali / Lijiang 7N8D Tour
Itinerary B:
Kunming / Dali / Lijiang / Guangzhou 8N9D Tour
 
Itinerary A:
Beijing / Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Hangzhou 8N9D Tour
Itinerary B:
Beijing / Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Hangzhou / Shanghai 8N9D Tour
Itinerary C:
Beijing / Nanjing / Wuxi / Suzhou / shanghai / Hangzhou / Guangzhou 9N10D Tour
 
Itinerary A:
Beijing / Xian / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Hangzhou 10N11D
Itinerary B:
Beijing / Xian / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Hangzhou / Shanghai 10N11D
Itinerary C:
Beijing / Xian / Nanjing / Wuxi / Suzhou / Hangzhou / Guangzhou 11N12D